Darba aizsardzības pakalpojumi:

 • uzņēmuma Darba aizsardzības sistēmas izveide;
 • preventīvo pasākumu plāna sastādīšana;
 • darba vides riska faktoru novērtēšana;
 • LR darba un vides aizsardzības normatīvo dokumentu reģistra veidošana, uzturēšana;
 • esošās darba aizsardzības dokumentācijas audits;
 • nepieciešamo Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde, kas balstās uz riska faktoru novērtējumu, lai novērstu vai samazinātu tos līdz pieļaujamajam līmenim;
 • nepieciešamās dokumentācijas (troksnim, ķīmisko vielu ietekmei pakļauto darbinieku saraksti u.c.) izstrādāšana;
 • obligāto veselības pārbaužu saraksta sastādīšana;
 • saraksta sagatavošana par darbiniekiem kam nepieciešama obligātā veselības pārbaude;
 • obligāto veselības pārbaužu karšu izveidošana;
 • darba drošības zīmju nepieciešamības izvērtējums;
 • individuālo aizsardzības līdzekļu izvērtēšana, ieteikšana;
 • darba aizsardzības instrukciju pārskatīšana vai izstrādāšana;
 • dalība uzņēmumā notikušo nelaimes gadījumu, tehnoloģisko traucējumu un arodslimību izmeklēšanā un analīzē;
 • uzņēmuma informēšana un konsultēšana par Darba aizsardzības normatīvajiem dokumentiem, to izmaiņām un piemērošanu;
 • laboratorisko mērījumu veikšanas organizēšana;
 • sprādzienbīstamo darba vietu klasifikācija;
 • sprādzienbīstamas vides radītā riska novērtēšana;
 • sprādzienbīstamas vides radītā riska samazināšanas ieteikumu izstrādāšana;
 • darba aprīkojuma un aizsargsistēmu izvēle.

SIA „R&S TET” sastāvā arī darba vides kontroles laboratorija (akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām sekojošā sfērā: darba zonas gaisa un fizikālu faktoru testēšana (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-421)).