SIA „R&S TET”, kas daudziem klientiem ir zināma kā konsultantu firma darba aizsardzības jomā, piedāvā uzņēmumiem jaunu pakalpojumu klāstu – konsultācijas vides aizsardzības jomā. Minēto pakalpojumu veiksmīgai izpildei SIA „R&S TET” rīcībā ir akreditētā laboratorija, kas veic piesārņojošo vielu emisiju mērījumus, kā arī trokšņa mērījumus.

Vides aizsardzības pakalpojumi:

 • konsultāciju sniegšana vides aizsardzības prasību ievērošanai objektā (vides aizsardzības normatīvo aktu atļaujas nosacījumu ievērošanas kontrole, piesārņojuma apjoma uzskaites dokumentu sagatavošana, bīstamo atkritumu uzskaites kontrole);
 • regulārā informācijas sniegšana par izmaiņām vides aizsardzības normatīvajos aktos;
 • iesniegumu sagatavošana atļauju A un B kategorijas piesārņojošai darbībai saņemšanai;
 • iesniegumu sagatavošana C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājuma saņemšanai;
 • iesniegumu sagatavošana ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai;
 • iesniegumu sagatavošana tehnisko noteikumu saņemšanai;
 • iesniegumu sagatavošana ūdens resursu lietošanas atļaujas, saņemšanai;
 • iesniegumu sagatavošana atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai;
 • iesniegumu sagatavošana speciālās atļaujas (licences) saņemšanai darbībām ar aukstuma aģentiem;
 • stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu izstrāde;
 • objekta smaku emisiju limitu projektu izstrāde;
 • dažādu atskaišu sagatavošana saskaņā ar atļauju nosacījumu un normatīvo aktu prasībām;
 • statistikas pārskati „Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu”, „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”;
 • pārskati par dabas resursu nodokli;
 • atskaites par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (aukstuma aģentiem);
 • pārskati par darbībām ar ķīmiskajām vielām un maisījumiem;
 • iesniegumu sagatavošana reģistrēšanai, kā iepakotājs;
 • ziņojumu sagatavošana par izlietotā iepakojuma savākšanas un resursu atgūšanas apjomu un veidiem vai ziņojuma par saražotā, eksportētā vai importētā iepakojuma apjomu un veidiem.