Laboratoriskie mērījumi:

 • darba vides trokšņa mērījumi;
 • teritorijas trokšņa mērījumi;
 • telpu trokšņa mērījumi;
 • darba vides vibrāciju mērījumi;
 • vides un būvkonstrukciju vibrāciju mērījumi;
 • elektromagnētiskā lauka mērījumi;
 • termogrāfiskā diagnostika.

 • Ķīmiskie riska faktori:

 • svinam, dzīvsudrabam, mangānam, cinkam un citiem metāliem;
 • fenolam, formaldehīdam, ksilolam, toluolam, benzolam, tetrahloretilēnam,šķīdinātājiem un citiem organiskiem savienojumiem ;
 • dažāda veida putekļiem (cukura, miltu, koka, metālu, tekstilmateriālu un citiem);
 • oglekļa oksīdam, slāpekļa un sēra dioksīdiem, ozonam, un citiem ķīmiskajiem savienojumiem;
 • apgaismojums (vispārējais, vispārējais lokalizēts, vietējais, kombinētais);
 • mikroklimats (gaisa relatīvajam mitrums, temperatūra, gaisa kustības ātrums).

 • Piesārņojošo vielu emisijas mērījumi:

 • cieto daļiņu koncentrācijas un masas plūsmas noteikšana izmešos;
 • emisijas avotu inventarizācija un gāzu attīrīšanas iekārtu pasportizācija;
 • piesārņojošo vielu emisijas testēšana, tajā skaitā no dažādu jaudu katlu mājas (skābekļa, oglekļa dioksīda, oglekļa oksīda, slāpekļa oksīdu un sēra dioksīda noteikšana ar ekspress metodi);
 • gāzu plūsmu fizikālo parametru mērījumi, ventilācijas sistēmu ieregulēšana un to pasportizācija (kā jaunām ventilācijas sistēmām pirms to nodošanas ekspluatācijā, tā arī esošām sistēmām).

 • Ūdens analīzes:

 • ķīmiskie: sārmainība, cietība, permanganāta indekss, kalcijs, magnijs, dzelzs, mangāns, amonija joni, nitrātjoni, nitrītjoni, hlorīdi, sulfati, sausais atlikums;
 • elektroķīmiskie: pH un elektrovadītspēja;
 • organoleptiskie: smaka, garša, krāsainība, duļķainība.

 • Notekūdeņos tiek analizēti:

 • vides reakcija pH;
 • ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP) un bioķīmiskais skābekļa patēriņš (BSP);
 • suspendētas vielas;
 • taukvielas un naftas produkti;
 • sintētiskās virsmaktīvās vielas;
 • amonija, nitrātu, nitrītu un kopējais slāpeklis;
 • fosfāti un kopējais fosfors;
 • fenolu indekss un formaldehīds.
 • SIA „R&S TET” sastāvā ir darba vides kontroles laboratorija (akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā un ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām sekojošā sfērā: darba zonas gaisa un fizikālu faktoru testēšana (LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-421). Informācija par laboratorijas atrašanās vietu, akreditācijas sfēru un akreditācijas statusu ir pieejama Aģentūras oficiālajā tīmekļa vietnē www.latak.gov.lv... (Institūcijas Nr. T-421)