Vides aizsardzības pakalpojumi, atskaites par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (aukstuma aģentiem).

Saskaņā ar 12.07.2011. MK noteikumu Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” 2.punktu Komersanti un iestādes, kas veic darbības ar regulas Nr.1005/2009 I un II pielikumā minētajām ozona slāni noārdošajām vielām un regulas Nr.842/2006 I pielikumā minētajām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (izņemot ražošananu, importēšanu vai eksportēšanu), katru gadu līdz 31.martam valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” iesniedz pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
88.1 pants. Noteiktās kārtības pārkāpšana, veicot darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām

Par ozona slāni noārdošo vielu izmantošanas, ražošanas, ievešanas (importa) un izvešanas (eksporta) pārskatu neiesniegšanu - uzliek naudas sodu juridiskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.