Vides aizsardzības pakalpojumi, iesniegumu sagatavošana atkritumu apsaimniekošanas atļauju saņemšanai.

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta pirmo daļu, Atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgo darbību veikšanas saņem Valsts vides dienestā atļauju atkritumu savakšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
5.pants. Atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšana

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu vai atkritumu pārrobežu (starptautisko) pārvadājumu noteikumu pārkāpšanu - uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz septiņsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no divsimt līdz tūkstoš piecsimt latiem, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.