Vides aizsardzības pakalpojumi, iesniegumu sagatavošana ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra jāveic visām darbībām, kas saistītas ar likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikumā minētajiem objektiem vai ietvertas starptautiskajos līgumos.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
88.7 pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma prasību neievērošana

Par paredzētās darbības uzsākšanu bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas un attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības akcepta saņemšanas — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par paredzētās darbības veikšanu bez reģionālajā vides pārvaldē izdotiem tehniskajiem noteikumiem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piectūkstoš latiem, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz desmittūkstoš latiem.