Vides aizsardzības pakalpojumi, iesniegumu sagatavošana tehnisko noteikumu saņemšanai.

Persona, kura gatavojas veikt darbību, pirms darbības uzsākšanas iesniedz attiecīgu rakstisku iesniegumu Valsts vides dienesta reģionālajā vides pārvalde, kuras teritorijā ir paredzēts veikt attiecīgo darbību, saskaņā ar 17.02.2004. MK noteikumu Nr.91 „Kārtība, kādā reģionālā vides pārvalde izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, kurai nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums” 3.punktu. Iesniegumu neiesniedz, ja darbība ir pieteikta Valsts vides dienestā vai pārvaldē sākotnējā izvērtējuma veikšanai saskaņā ar likumu „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
88.7 pants. Ietekmes uz vidi novērtējuma prasību neievērošana

Par paredzētās darbības uzsākšanu bez ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas un attiecīgās valsts institūcijas vai pašvaldības akcepta saņemšanas — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt līdz tūkstoš latiem, bet juridiskajām personām — no piecsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Par paredzētās darbības veikšanu bez reģionālajā vides pārvaldē izdotiem tehniskajiem noteikumiem — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piectūkstoš latiem, bet juridiskajām personām — no trīssimt līdz desmittūkstoš latiem.