Vides aizsardzības pakalpojumi, iesniegumu sagatavošana ūdens resursu lietošanas atļaujas saņemšanai.

Saskaņā ar 23.12.2003. MK noteikumu “Noteikumi par ūdens resursu lietošanas atļauju”:
Atļauja nepieciešama šādām darbībām:
2.1. virszemes un pazemes ūdeņu ieguvei, ja uz to attiecas kāds no šādiem kritērijiem:
2.1.1. diennaktī iegūst 10 m3 vai vairāk virszemes vai pazemes ūdens;
2.1.2. ar ūdensapgādes pakalpojumiem tiek nodrošinātas vairāk nekā 50 fiziskās personas;
2.1.3. tiek iegūts un izmantots saimnieciskajā darbībā minerālūdens vai termālie ūdeņi;
2.1.4. ūdens resursu ieguve var radīt būtisku ietekmi uz vidi;
2.2. hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbībai, ja būves izmanto saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamās ūdens noteces režīma un parametru regulēšanai (turpmāk— hidrotehnisko būvju (arī ar hidroelektrostaciju darbību saistīto būvju) darbība);
2.3. ūdens ievadīšanai, lai paaugstinātu pazemes ūdeņu līmeni, arī lai mākslīgi papildinātu pazemes ūdeņu krājumus;
2.4. darbībām, kuru rezultātā rastos mākslīgs vai stipri pārveidots ūdensobjekts (piemēram, kanālu, dīķu un ūdenskrātuvju vai to sistēmu ekspluatācija, ja dīķus vai ūdenskrātuves, kuru platība ir lielāka par 0,1 hektāru, regulāri uzpilda no virszemes ūdeņiem un ja mākslīgs vai stipri pārveidots ūdensobjekts nav izveidots uz ūdensteces);
2.5. citām darbībām, kuras saistītas ar regulāru virszemes ūdens un pazemes ūdeņu līmeņa, kvalitātes vai režīma maiņu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
62.pants. Virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzības vai lietošanas noteikumu vai prasību pārkāpšana

Par virszemes vai pazemes ūdens resursu lietošanu bez nepieciešamās ūdens resursu lietošanas atļaujas vai par atļaujas nosacījumu pārkāpšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.