Vides aizsardzības pakalpojumi, stacionāro piesārņojuma avotu emisiju limitu projektu izstrāde.

Saskaņā ar 22.04.2003. MK noteikumu Nr.200 „Noteikumi par stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limita projektu izstrādi” 2.punktu, projekts nepieciešams, lai saņemtu atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai iekārtai, kura paredz piesārņojošo vielu emisiju gaisā. Operators sagatavo projektu un pievieno to iesniegumam, kas paredzēts, lai saņemtu atļauju piesārņojošas darbības veikšanai.