Vides aizsardzības pakalpojumi, statistikas pārskati „Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību”, „Nr.2-Ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu”, „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem”.

Saskaņā ar 22.12.2008. Ministru kabineta noteikumu Nr.1075 „Noteikumi par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapām” prasībām:
2.1. pārskata veidlapa "Nr.2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu". Ūdens veidlapu aizpilda fiziskās un juridiskās personas (ūdens resursu lietotāji), kurām ir vai pārskata gadā bija ūdens resursu lietošanas atļauja, vai operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, kā arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtu operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums;
2.2. pārskata veidlapa "Nr.2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību". Gaisa veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai vai C kategorijas piesārņojošas darbības apliecinājums enerģētikas jomā vai kuru darbība atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 166/2006 par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (turpmāk – regula Nr. 166/2006) 1.pielikumā minētajai piesārņojošai darbībai un kuri emitē regulas Nr. 166/2006 2.pielikumā minētās piesārņojošās vielas.
2.3. pārskata veidlapa "Nr.3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem". Atkritumu veidlapu aizpilda operatori, kuriem ir vai pārskata gadā bija atļauja A vai B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, un komersanti, kuriem ir vai pārskata gadā bija izsniegtas jebkādas atkritumu apsaimniekošanas atļaujas (tai skaitā komersanti, kuri veic atkritumu pārstrādi).
4. Pārskatu veidlapas par iepriekšējo kalendāra gadu personas aizpilda līdz attiecīgā gada 1.martam.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss
84.pants. Vides informācijas slēpšana vai sagrozīšana

Par neziņošanu vides aizsardzības vai pašvaldību institūcijām par bīstamu vai citu kaitīgu vielu vai piesārņojošo vielu emisiju vidē, kā arī par vides informācijas slēpšanu vai tās atspoguļošanu sagrozītā veidā; par dabas resursu izmantošanas vai vides aizsardzības statistikas gada pārskatu vai ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju neiesniegšanu vai datu sagrozīšanu; par monitoringa datu slēpšanu vai sagrozīšanu — uzliek naudas sodu fiziskajām personām vai valdes loceklim no simt piecdesmit līdz tūkstoš latiem, atņemot valdes loceklim tiesības ieņemt noteiktus amatus komercsabiedrībās vai bez tā.